Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 735

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 314

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 16 - 30 / 735 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
16 5563 Lietuvos matavimo priemonių registras Matavimo priemonių, naudojamų teisinės metrologijos srityse, patvirtintų tipų sąrašas Ūkinė veikla ir verslas

Valstybinė metrologijos tarnyba http://www.lvmt.lt/_/info​rmacines-sistemos/matavim​o-priemoniu-registras/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
17 5566 Lietuvos banko valdybos nutarimai Norminių teisės aktų rinkinys Finansiniai dokumentai

Statistika

Vertybiniai popieriai

Valstybės turtas

Investicijos

Operacijos pinigais

Statistinė analizė

Vertybiniai popieriai

Vertybinių popierių cirkuliacijos

Vertybinių popierių rinkos dalyviai

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/lt/lietu​vos-banko-valdybos-nutari​mai-1​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
18 5568 Studijų programų vertinimo rezultatai SKVC įvertintų vykdomų studijų programų vertinimo išvados Studijų ir mokymo programos

Studijų kokybės vertinimo centras http://pluto.skvc.lt/Stud​yProgramResults.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
19 5570 Pacientai laukiantys organų transplantacijų Pacientų laukiančių organo transplantacijos skaičius konkrečiais metais Donorystė

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos http://www.transplantacij​a.lt/content/charts/recip​ientai.lt.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
20 5571 LR saugomų teritorijų valstybės kadastras LR saugomų teritorijų valstybės kadastre kaupiama ir teikiama informacija apie Lietuvos Respublikos teritorijoje įsteigtas saugomas teritorijas. Saugomos teritorijos

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba https://stk.am.lt​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
21 5572 Paruoštų donorinių organų ir audinių kiekis pagal donorines ligonines Paruoštų organų ir audinių skaičius pagal donorines ligonines einamaisiais metais Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorai bei re

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos http://www.transplantacij​a.lt/content/charts/lente​les/donoriniaiorganaiirau​diniai.lt.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
22 5573 Inkstų recipiento - donoro poros parinkimas Pateikiama informacija susijusi su inkstų donoro-recipiento poros parinkimu. Donorystė

Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorai bei re

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos http://www.transplantacij​a.lt/content/charts/lente​les/inksturdparinkimas.lt​.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
23 5578 Laisvos vietos socialinės globos įstaigose Informacija apie laisvas vietas ir laukiančiųjų eilėje skaičių suaugusiųjų socialinės globos įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Socialinė apsauga

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos http://www.ndt.lt/laisvos​-vietos-socialines-globos​-istaigose/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
24 5579 Vyriausybė posėdžių ir pasitarimų darbotvarkės Pateikiamos Vyriausybės posėdžių darbotvarkės, svarstomų klausimų medžiaga ir posedžių protokolai. Pateikiamos Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų pasitarimų darbotvarkės Valstybės valdymas, viešasis administravimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija http://lrv.lt/lt/posedzia​i/listingpastitem​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
25 5580 Lietuvos Respublikos jūrų laivų registras Registro paskirtis – įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka rinkti, kaupti, saugoti, klasifikuoti, grupuoti, keisti, teikti, skelbti duomenis apie jūrų laivus bei nebaigtus statyti jūrų laivus ir jų savininkus bei valdytojus. Jūrų transporto priemonės

Lietuvos saugios laivybos administracija https://ship.msa.lt/site/​login​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
26 5582 Lietuvos finansinės sąskaitos Duomenys apie institucinių sektorių finansinio turto ir įsipareigojimų likučius laikotarpio pabaigoje bei finansinio turto ir įsipareigojimų pasikeitimą (sandorius, perkainojimą ir kitus kiekio pasikeitimus) per laikotarpį. Šios sąskaitos yra integrali nacionalinių sąskaitų sistemos dalis. Statistika

Lietuvos bankas http://www.lb.lt/lt/finan​siniu-saskaitu-statistika​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
27 5583 Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatai Atestatas - tai tinkamą pasirengimą eksploatuoti energetikos įrenginius liudijantis rašytinis dokumentas. Atestatai išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje. Juridinių asmenų veiklos reguliavimas

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos http://88.119.144.181/vei​isearch/ExecSearch.do​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
28 5584 LR vidaus vandenų laivų registras Registro paskirtis – rinkti, kaupti, saugoti, klasifikuoti, grupuoti, keisti, teikti, skelbti, naudoti, naikinti duomenis apie vidaus vandenų transporto priemones ir jų savininkus bei valdytojus. Vidaus vandenų transporto priemonės

Lietuvos saugios laivybos administracija http://www.msa.lt/lt/info​rmacijos-rinkmenos/lietuv​os-respublikos-vidaus-jgy​4.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
29 5592 Lietuvos ekonominės raidos scenarijus Skelbiamas Finansų ministerijos parengtas Lietuvos vidutinio laikotarpio ekonominės raidos scenarijus, jo išvados, rengimo metodika Ekonomika ir finansai

Lietuvos Respublikos finansų ministerija http://finmin.lrv.lt/lt/a​ktualus-valstybes-finansu​-duomenys/ekonomines-raid​os-scenarijus​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
30 5593 Atviri valstybės tarnybos duomenys Suvestiniai Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenys apie valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigas, valstybės tarnautojus ir darbuotojus. Savivaldos institucijos

Valdžios institucijos

Valstybės tarnautojai

Valstybės tarnybos departamentas http://statistika.vtd.lt/​index.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  11-20  21-30  31-40  41-49  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas