Duomenų pateikimo taisyklės

Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai

D.U.K.

Rinkmenų kiekis: 756

Institucijų, pateikusių rinkmenas kiekis: 127

Atviro formato rinkmenų kiekis: 268

Pateikti siūlymus ir pageidavimus dėl duomenų poreikio
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas0

Informacijos rinkmenų sąrašas - ( 151 - 165 / 756 )


Išplėstinė paieška


Eil. Nr. Kodas Pavadinimas Rinkmenos apibūdinimas Tema pagal veiklos sritį Tvarkytojas Internetinis adresas  
151 5800 Kultūros vertybių registras Kultūros vertybių registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme Kultūros vetybės

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos https://kvr.kpd.lt/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
152 5801 Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras Registro objektai - asmenys, teismo sprendimu pripažinti neveiksniais, asmenys, kurių veiksnumas apribotas teismo sprendimu, nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, kurių teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis ir turtu atimtos ar apribotos. Viešai skelbiami registro statistiniai duomenys Teisėsauga ir teisėtvarka

Turtiniai ir teisiniai santykiai

Centrinė hipotekos įstaiga https://registrai.hipotek​osistaiga.lt/trps/Public/​LogOn.aspx​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
153 5802 Mirties priežastys (leidiniai) Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro statistiniai duomenys apie mirties priežastis (kasmetinių leidinių rinkinys) Sveikatos apsauga

Higienos institutas http://www.hi.lt/lt/mirti​es-priezastys.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
154 5803 Oficialiai patvirtintų profesinių ligų atvejų Lietuvoje sąrašas (leidiniai) Leidinyje pateikiami Lietuvos dirbančiųjų sergamumo profesinėmis ligomis statistiniai duomenys. Profesinės ligos

Higienos institutas http://www.hi.lt/lt/ofici​aliai-patvirtinti-profesi​niu-ligu-atvejai-lietuvoj​e.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
155 5804 Medicinos praktikos licencijų sąrašas Sąraše pateikiami duomenys apie medicinos praktikos licencijas: nurodomas licencijos numeris, išdavimo data, būsena bei asmuo, kuriam ši licencija išduota (vardas, pavardė, spaudo numeris) Sveikatos apsauga

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos http://www.vaspvt.gov.lt/​files/Specialistu_licenci​javimas/MPL.pdf​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
156 5805 Akušerijos praktikos licencijų sąrašas Sąraše pateikiami duomenys apie akušerijos praktikos licencijas: nurodomas licencijos numeris, išdavimo data, būsena bei asmuo, kuriam ši licencija išduota (vardas, pavardė, spaudo numeris) Sveikatos apsauga

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos http://www.vaspvt.gov.lt/​files/Specialistu_licenci​javimas/APL.pdf​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
157 5806 Sveikatos priežiūros specialistų spaudų numeriai Informacijos rinkmenoje objektas yra sveikatos priežiūros specialistų spaudų numeriai, kurie yra pateikiami surūšiuoti pagal profesijas Sveikatos apsauga

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos http://www.vaspvt.gov.lt/​node/85​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
158 5807 Leidimai med. pr. techninės būklės tikrinimui Sąrašą sudaro asmens, kuriam suteiktas leidimas, pavadinimas, medicinos prietaisai, kuriems juridinis asmuo gali atlikti techninės būklės patikrinimą ir Akreditavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Sveikatos apsauga

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos http://www.vaspvt.gov.lt/​node/119​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
159 5820 Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijos Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijų sąraše yra duomenys apie licencijas, suteikiančios teisę pareiškėjui verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Sveikatos apsauga

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos http://www.vaspvt.gov.lt/​files/Istaigu_licencijavi​mas/ASPI.pdf​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
160 5821 Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų licencijos Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų licencijų sąrašo objektai yra licencijos, suteikiančios teisę juridiniam asmeniui vykdyti licencijuojamą visuomenės sveikatos priežiūros veiklą pagal nurodytas veiklos rūšis. Sveikatos apsauga

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos http://www.vaspvt.gov.lt/​files/Istaigu_licencijavi​mas/VSPI.pdf​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
161 5822 Sveikatos statistika Pateikiama lyginamoji statistika įvairiais sveikatos aspektais Ligos

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai

Higienos institutas http://sic.hi.lt/html/sv_​statistika.htm​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
162 5824 Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos duomenys (leidiniai) Kasmetiniame leidinyje pateikiami duomenys apie Lietuvos gyventojų demografinę situaciją, sveikatos būklę, sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir išteklius. Ligos

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai

Sveikatos įstaigos

Higienos institutas http://www.hi.lt/lt/lietu​vos-gyventoju-sveikata-ir​-sveikatos-prieziuros-ist​aigu-veikla-2013-m.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
163 5825 Lietuvos sveikatos statistika (leidiniai) Leidinyje lietuvių ir anglų kalbomis pateikiamas trumpas sveikatos situacijos aprašymas bei statistikos duomenys apie Lietuvos gyventojų sveikatos būklę ir sveikatos įstaigų veiklą, pavaizduoti lentelėmis ir grafiškai. Ligos

Sveikatos įstaigos

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai

Higienos institutas http://www.hi.lt/lt/lietu​vos-sveikatos-statistika-​health-statistics-of-lith​uania.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
164 5826 Lietuvos gyventojų sergamumas apskrityse ir savivaldybėse (leidiniai) Leidinyje pateikiamas Lietuvos gyventojų ligotumas (sergantys asmenys), naujai užregistruotų ir visų užregistruotų ligų skaičius apskrityse ir savivaldybėse pagal tam tikras ligas ir ligų grupes. Ligos

Higienos institutas http://www.hi.lt/lt/lietu​vos-gyventoju-sergamumas-​apskrityse-ir-savivaldybe​se.html​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui
165 5827 Leidimai archeologiniams tyrimams atlikti Leidimų archeologiniams tyrimams atlikti duomenų bazė Archeologiniai objektai

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos http://archeologijosdb.kp​d.lt/​ Spausdinti Siųsti pranešimą rinkmenos tvarkytojui

<< Atgal  1-10  | < 11 >  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21-30  31-40  41-50  Toliau >>

Rodyti po:

Informacijos rinkmenų sąrašas